Predvádzajúci mesiac február 2024 Nasledujúci mesiac  
po ut st št pi so ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Relácia - Mestské zastupiteľstvo

MsZ 4.7.2016

0:00 Materiály na zastupiteľstvo 4.7.2016

http://martin.sk/materialy%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dzo%2Ddna%2D4%2Djula%2D2016/ds-1836/archiv=0&p1=20206

0:00 Úvod

0:00 Otvorenie

0:00 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

0:00 Schválenie programu

5:30 Aktuálna informácia o súdnom spore

NEVEREJNÝ BOD

5:50 Správa o plnení uznesení

7:05 Správa o plnení uloh VMČ

7:25 Informatívna Správa o vyhodnotení vykurovacieho obdobia 2015/2016

22:30 Návrh zmeny krízového rozpočtu

28:55 Informatívna správa o výsledkoch kontrol

37:30 Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2016

40:00 Návrh dodatku č.13 k VZN č.76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za drobný stavebný odpad

66:15 Prenájom nehnuteľného majetku

76:15 Zverenie majetku do správy Správe športových zariadení mesta Martin

77:50 Plán práce MsR a MsZ na II.polrok 2016

81:50 Rôzne

146:40 Interpelácie a Záver

MsZ 30.5.2016

0:00 http://martin.sk/materialy-mestskeho-zastupitelstva-zo-dna-30-maja-2016/ds-1812/archiv=0&p1=20206y

1:30 bod 1 Otvorenie bod 2 Voľba návrhovej komisie

3:15 bod 3 Schválenie programu

10:25 bod 4 Správa o plnení uznesení

11:00 bod 5 Správa o plnení úloh VMČ

14:00 bod 6 Informatívna správa TURVOD

46:37 bod 7 Informatívna správa o výsledkoch kontrol

55:13 bod 8 Informatívna správa o činnosti a hospodárení UHA za r.2015í

60:00 bod 9 Informatívna správa o činnosti a hospodárení Kultúrnej scény Martin za rok 2015

stiahnutý predkladateľom

61:00 bod 10 Záverečný účet mesta Martin za rok 2015

69:32 bod 11 Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu elokovaných pracovísk SZUŠ Ul.M.Haľamovej

autoremedúra UZN č.27/16

71:55 bod 12 Informatívna správa o zabezpečení dopravnej výchovy

76:50 bod 13 Návrh na zaradenie elokovyných pracovísk CVČ Ul.A.Kmeťa a návrh dodatku č.8 k zriaďovacej listine CVČ

80:40 bod 14 Návrh dodatku č.6 k VZN 97/11

86:07 bod 15 Prenájmy nehnuteľného majetku

91:06 bod 16 Úprava spoluvlastníckych podielov k administratívnej budove

95:30 bod 17 Informatívna správa o vymáhaní pohľadávok

100:50 bod 18 Vyhodnotenie mestského operačného plánu zimnej údržby

105:45 bod 19 Návrh VZN č.73 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

111:00 bod 20 Rôzne

184:00 bod 21 Interpelácie a bod 22 Záver

MsZ 22.4.2016

0:00 Program

Materiály na MsZ nájdete na: http://martin.sk/materialy-mestskeho-zastupitelstva-zo-dna-22-aprila-2016/ds-1808/archiv=0&p1=20206

3:07 bod 2 Voľba návrhovej komisie

4:09 bod 3 Schválenie programu

5:29 bod 6.Plnenie uzn.msZ č.13/16 z 10.marca 2016

36:53 bod 7. Územný plán sídelného útvaru Martin: zmeny a Doplnky

64:08 bod 8.Informatívna správa o činnosti a hospodárení SŠZ mesta Martin za rok 2015

66:05 bod 9.Informatívna správa o činnosti a hospodárení Matra n.o. na rok 2015

68:24 bod 10.Informatívna správa o výsledkoch kontrol

71:43 bod 11. Návrh krízového rozpočtu mesta Martin na rok 2016 a návrh konsolidácie rozpočtového hospodárenia mesta vrátane časového harmonogramu splácania záväzkov

96:51 bod 12. Návrh na schválenie úveru na úhradu záväzku voči PK Faktoring s.r.o.

110:00 bod 13. Prenájmy nehnuteľného majetku

113:16 bod 14. Informatívna správa o vybavovaní sťažností, podnetov a petícií za rok 2015

116:16 bod.15 Návrh na schválenie zástupcu mesta Martin v dozornej rade obchodnej spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

118:58 bod.16 Návrh dodatku č.4 k VZN č.83 o verejnom poriadku

122:41 bod. 17 Návrh dodatku č.13 k VZN č.76 o miestnych daniach - stiahnutý

150:49 bod.18 Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície

166:38 bod.19Žiadosť zriaďovateľa Mgr.Vladimíra Železňáka -Umelecká spoločnosť GONG o vyjadrenie k zaradeniu Súkromnej materskej školy " Hviezdička" do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2016

173:15 bod.20 Rôzne bod 21 Interpelácie


Nájdených 13 záznamov
Zobrazené 11 až 20
« 12 » [2]

Copyright © 2009 design: TV Turiec, develop: Creative Solution