Relácie

Správy TVT

Posledné video z archívu: Ak neviete nájsť aktuálne spravodajské príspevky prejdite na TVTURIEC.EU

Na aktuálnu tému

Posledné video z archívu: Hudobník Juraj Hnilica v našom štúdiu

Vlastné dokumenty

Posledné video z archívu: Nezáväzne s Evou Lacovou : Milada Špalková

Mestské zastupiteľstvo

Posledné video z archívu: MsZ 24.4.2017
Nájdete v ňom aj: 0:00 http://www.martin.sk/materialy-mestskeho-zastupitelstva-konaneho-dna-24-4-2017/ds-1899/archiv=0&p1=20206 , 0:00 BOD 1 Otvorenie , 1:43 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice , 2:55 BOD 3 Schválenie programu , 4:14 BOD 4 Správa o plnení uznesení MsZ , 19:20 BOD 5 Správa o plnení úloh VMČ , 20:01 BOD 6 Aktuálna informácia o súdnom spore LS MH , 63:05 BOD 7 Informatívna správa o činnosti a hospodárení SŠZ mesta Martin za r. 2016 , 77:32 BOD 8 Informatívna správa o výsledkoch kontrol , 85:02 BOD 9 Záverečný účet mesta Martin za r. 2016 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu mesta Martin za rok 2016: a) správa o finančnom plnení rozpočtu k 31. 12. 2016 b) tabuľková časť Tvorba a použitie peňažných fondov Návrh na finančné usporiada , 100:02 BOD 10 Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu elokovaných pracovísk Súkromnej základnej umeleckej školy Ul. M.Haľamovej 21 v Martine do siete škôl a školských zariadení , 100:02 BOD 11 Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zaradeniu Súkromnej materskej školy „Ako u mamy“ do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2018 , 100:02 BOD 12 Prenájom nehnuteľného majetku pre výstavbu športového centra pre SZĽH. , 144:42 BOD 13 Rôzne , 204:30 BOD 14 Interpelácie poslancov , 207:25 BOD 15 Záver

Copyright © 2009 design: TV Turiec, develop: Creative Solution