MsZ 22.8.2016

pridané: 22.08.2016

Loading the player...

Príspevky

0:00 Materiály na zastupiteľstvo 22.8.2016

http://martin.sk/materialy%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dzo%2Ddna%2D22%2Daugusta%2D2016/ds-1842/archiv=0&p1=20206

3:00 BOD 1 a 2 Otvorenie, voľba návrhovej komisie

4:45 BOD 3 Schválenie programu

8:35 BOD 4 Správa o plnení uznesení

18:18 BOD 5 Správa o plnení úloh VMČ

19:55 BOD 6 Informatívna správa o výsledkoch kontrol

25:43 BOD 7 Správa o činnosti a hospodárení Kultúrnej scény za r.2015

30:45 BOD 8 Správa o prehodnotení cien prenájmu hrobových miest

38:35 BOD 9 Návrh dodatku k VZN mesta Martin č.71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení

43:36 BOD 10 Návrh na zverenie majetku mesta do správy ZŠ Ul.Jahodnícka v Martine a návrh dodatku č.2 k Zriaďovacej listine ZŠ Ul.Jahodnícka v Martine

46:44 BOD 11 Návrh na autoremedúru uznesenia MsZ č. 52/16 zo dňa 22.4.2016

53:03 BOD 12 Návrh zmeny rozpočtu - zvýšenie krízového rozpočtu Mesta Martin na rok 2016 o použitie návratnej finančnej výpomoci z MF SR na výkon samosprávnych funkcii mesta

56:25 BOD 13 Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Martin na volebné obdobie rokov 2017-2022j

59:01 BOD 14 Dohoda o ustanovení družobných vzťahov a spolupráce medzi mestom Balašicha v Moskovskej oblasti (Ruská federácia) a mestom Martin (SR)

65:20 BOD 15 Prenájmy nehnuteľného majetku

73:46 BOD 16 Zverenie majetku do správy ZŠ Aurela Stodolu

75:10 BOD 17 Informácia o obsahu podaných petícií za I.polrok 2016

77:32 BOD 18 Návrh Dodatku č.10 k VZN č.58 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Martin

92:22 BOD 19 Voľba prísediacich Okresného súdu v Martine na volebné obdobie rokov 2016-2020

95:50 BOD 20 Správa o priebehu súdneho sporu a exekúcie

doplnený bod programu - podal poslanec Peter Vons

101:10 BOD 21 Rôzne

171:15 BOD 22 a 23 Interpelácie a Záver

Copyright © 2009 design: TV Turiec, develop: Creative Solution