MsZ 26.9.2016

pridané: 26.09.2016

Loading the player...

Príspevky

0:00 Materiály na MsZ

http://martin.sk/materialy%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dzo%2Ddna%2D26%2Dseptembra%2D2016/ds-1846/archiv=0&p1=20206

0:00 BOD 1 Otvorenie

1:00 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

2:28 BOD 3 Schválenie programu

3:20 BOD 4 Správa o plnení uznesení

6:07 BOD 5 Správa o plnení úloh VMČ

6:48 BOD 6 Aktuálne informácie o spore LS MH

25:57 BOD 7 Informatívna správa o výsledkoch kontrol

30:36 BOD 8 Pravidlá kontrolnej činnosti ÚHK mesta Martin

36:08 BOD 9 Predkladacia správa k zadaniam a doplnkom č.6 ÚPN SÚ Martin

50:25 BOD 10 Správa o finančnom plnení rozpočtu mesta Martin za I.polrok 2016 a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Martin za I.polrok 2016

55:11 BOD 11 Návrh zmeny krízového rozpočtu-zvýšenie príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Martin na rok 2016

62:20 BOD 12 Návrh dodatku č.1 k VZN:109,110,111,112 - prevádzkový poriadok pohrebísk

64:29 BOD 13 Prenájmy nehnuteľného majetku

67:49 BOD 14 Schválenie nadobudnutia vlastníctva nehnuteľného majetku

69:28 BOD 15 Návrh na zmenu nájomných zmlúv

72:30 BOD 16 Návrhy na udelenie verejných uznaní a ocenení v zmysle VZN č.71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení

74:45 BOD 17 Vyhodnotenie cieľov Komunitného plánu služieb mesta Martin k 31.8.2016

78:53 BOD 18 Návrh dodatku č.13 k VZN č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

87:36 BOD 19 Rôzne

125:33 BOD 20 Interpelácie poslancov, Záver

Copyright © 2009 design: TV Turiec, develop: Creative Solution