MsZ 24.10.2016

pridané: 24.10.2016

Loading the player...

Príspevky

0:00 Materiály

http://martin.sk/materialy%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dzo%2Ddna%2D24%2Doktobra%2D2016/ds-1852/archiv=0&p1=20206

0:00 BOD 1 Otvorenie

0:00 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

1:25 BOD 3 Schválenie programu

2:30 BOD 4 Správa o plnení uznesení

3:00 BOD 5 Správa o plnení úloh VMČ

3:38 BOD 6 Aktuálne informácie o spore Lyžiarske stredisko Martinské hole

111:45 BOD 7 Návrh zmeny krízového rozpočtu mesta Martin na rok 2016

119:50 BOD 8 Správa o preskúmaní schváleného územného plánu zóny a potvrdenie platnosti - Územný plán zóny IBV Martin-Veľká Hora

132:27 BOD 9 Správa o preskúmaní a potvrdení platnosti územného plánu - Historické centrum - Pešia zóna

144:40 BOD 10 Informatívna správa o výsledkoch kontrol

167:45 BOD 11 Informatívna správa o činnosti Mestskej polície za I.polrok 2016

182:52 BOD 12 Návrh mestského operačného plánu zimnej údržby 2016/2017

188:58 BOD 13 Informatívna správa o rozpracovanosti investičných akcií mesta vrátane verejného obstarávania k 30.9.2016

196:16 BOD 14 Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie CR Turiec-Kremnicko za rok 2015

214:35 BOD 15 Informatívna správa o činnosti Kultúrnej scény Martin za I.polrok 2016

220:01 BOD 16 Informatívna správa o počte detí a žiakov v školách a školských zariadeniach zriadených na území mesta Martin v školskom roku 2016/2017

223:30 BOD 17 Návrh na autoremedúru uznesenia MsZ č. 64/2016 z 30.05.2016 - Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu elokovaných pracovísk Súkromnej základnej umeleckej školy Ul.M.Haľamovej v Martine do siete škôl a školských zariadení

225:40 BOD 18 Návrh Dodatku č.11 k VZN č.58 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach mesta Martin

227:40 BOD 19 Prenájmy nehnuteľného majetku

238:30 BOD 20 Prenájom nehnuteľného majetku - pozemok pre výstavbu LIDLA v JahodníkochLIDL

materiál stiahnutý predkladateľom

240:50 BOD 20 Zámer budúcej spolupráce medzi mestom Makarska ( CHorvátska republika) a mestom Martin ( Slovenská republika)

261:31 BOD 22 Rôzne

293:47 BOD 23 Interpelácie a BOD 24 Záver

Copyright © 2009 design: TV Turiec, develop: Creative Solution