MsZ 28.11.2016

pridané: 28.11.2016

Loading the player...

Príspevky

0:00 Materiály

http://martin.sk/materialy%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonaneho%2Ddna%2D28%2Dnovembra%2D2016/ds-1858/archiv=0&p1=20206

0:00 BOD 1 Otvorenie

1:40 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie,určenie overovateľov zápisnice

6:14 BOD 3 Schválenie programu

19:08 BOD 4 Voľba hlavného kontrolóra mesta Martin

118:33 BOD 5 Správa o plnení uznesení

129:18 BOD 6 Správa o plnení úloh VMČ

129:54 BOD 7 Aktuálne informácie o súdnom spore LS MH

145:38 BOD 8 Informatívna správa o výsledkoch kontrol

178:35 BOD 9 Správa o hospodárení Matra n.o. za I.polrok 2016

184:00 BOD 10 Prenájmy nehnuteľného majetku

187:20 BOD 11 Návrh na prenájom nehnuteľného majetku - krytá plaváreň, letné kúpalisko - prípad hodný osobitého zreteľa

231:42 BOD 12 Návrh dodatku č.1 k VZN č.103 o organizovaní dopravy na území mesta Martin

235:50 BOD 13 Návrh zmeny krízového rozpočtu - presun rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2016

238:49 BOD 14 Návrh krízového rozpočtu mesta Martin na r.2017 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2017-2019

254:31 BOD 15 Návrh dodatku č.14 k VZN č.76 o miestnych daniacha miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

289:28 BOD 16 Návrh dodatku č.7 k VZN č.100 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Ma

295:55 BOD 17 Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR-zaradenie Elokovaného pracoviska Ul.priehradná 28, Martin ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Ul.priehradná 11, Martin azaradenie Elokovaného pracoviska Ul.Gorkého 31, Martin a

298:44 BOD 18 Rôzne

343:59 BOD 19 a BOD 20 Interpelácie poslancov a Záver

Copyright © 2009 design: TV Turiec, develop: Creative Solution