MsZ 19.12.2016

pridané: 19.12.2016

Loading the player...

Príspevky

0:00 MAteriály

http://www.martin.sk/materialy-mestskeho-zastupitelstva-konaneho-dna-19-decembra-2016/ds-1862/archiv=0&p1=20206

0:00 BOD 1 Otvorenie

Na začiatku bol kultúrny program

18:50 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

20:10 BOD 3 Schválenie programu

31:01 BOD 4 Plnenie uznesení

32:20 BOD 5 Personálne zmeny v Turvode

doplnený bod na návrh poslancaPetra Kašubu

67:11 BOD 6 personálne zmeny v MFPIC

doplnený bod na návrh poslancaPetra Kašubu

72:30 BOD 7 Plnenie uznesení z VMČ

75:14 BOD 8 Informácia o spore Lyžiarske stredisko Martinské hole

86:03 BOD 9 Zmena Štatútu organizácie Matra, n.o. – Dodatok č. 3 k Štatútu Matra n.o

88:54 BOD 10 Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin na roky 2016-2020 za školský rok 2015/2016

94:09 BOD 11 Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

96:30 BOD 12 Informatívna správa o výsledkoch kontrol

101:13 BOD 13 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

104:02 BOD 14 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

106:05 BOD 15 Informatívna správa o obsahu podaných petícií za II. polrok 2016

107:38 BOD 16 . Informatívna správa o dostavbe a výstavbe športovísk na území mesta Martin

bod bol stiahnutý z rokovania pri schvaľovaní programu

107:38 BOD 17 Návrh zmeny krízového rozpočtu - presun rozpočtových prostriedkov v rozpočte na r. 2016

109:46 BOD 18 Návrh Plánu práce MsR a MsZ na I. polrok 2017

115:07 BOD 19 Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dočasnej názvoslovnej komisie a voľba nového člena tejto komisie

116:32 BOD 20 Rôzne

132:06 BOD 21 . Interpelácie poslancov

132:25 BOD 22 Záver

Copyright © 2009 design: TV Turiec, develop: Creative Solution