MsZ 30.1.2017

pridané: 30.01.2017

Loading the player...

Príspevky

0:00 http://www.martin.sk/materialy-mestskeho-zastupitelstva-konaneho-dna-30-1-2017/ds-1879/archiv=0&p1=20206

0:00 BOD 1 Otvorenie

0:20 BOD 2 Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice

2:01 BOD 3 Schválenie programu

5:48 BOD 4 Aktuálne informácie o súdnom spore LS MH

preložený bod

25:38 BOD 5 Správa o plnení uznesení

32:19 BOD 6 Správa o plnení úloh VMČ

35:25 BOD 7 Voľba nového člena MsR

71:38 BOD 8 Doplňujúce voľby členov do komisií zriadených MsZ (komisia ekonomická a komisia školstva a vzdelávania)

75:35 BOD 9 Schválenie zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov právnických osôb založených mestom Martin

stiahnutý z rokovania

75:35 BOD 10 Informatívna správa o výsledkoch kontrol

80:51 BOD 11 Prenájom nehnuteľného majetku mesta

127:07 BOD 12 Informatívna správa o činnosti mestskej školskej rady a výsledkoch výchovnovzdelávacieho procesu na školách zriadených na území obce za školský rok 2014/2015

133:28 BOD 13 Návrh Dodatku č.2 k VZN č.104, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin.

138:30 BOD 14 Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 51 o zriaďovaní školských obvodov na území mesta Martin

145:25 BOD 15 Návrh na zaradenie elokovaných pracovísk Základnej umeleckej školy Ul. P. Mudroňa 6, Martin do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 1.9.2017

147:39 BOD 16 Návrhy na udelenie verejných uznaní a ocenení mesta Martin v zmysle VZN č. 71 najlepším športovcom podľa štyroch kategórií: športovec roka, športový talent roka, športový kolektív roka a čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport za rok

150:17 BOD 17 Informácia o zmene organizačného poriadku MsÚ

159:22 BOD 18 Rôzne

217:00 BOD 19 Interpelácie poslancov a BOD 20 Záver

Copyright © 2009 design: TV Turiec, develop: Creative Solution