MsZ 20.2.2017

pridané: 20.02.2017

Loading the player...

Príspevky

0:00 http://martin.sk/materialy%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonaneho%2Ddna%2D20%2D2%2D2017/ds-1889/archiv=0&p1=20206

0:00 BOD1 Otvorenie

0:06 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

2:04 BOD 3 Schválenie programu

3:01 BOD 4 Správa o plnení uznesení

5:21 BOD 5 Správa o plnení úloh VMČ

5:57 BOD 6 Doplňujúce voľby člena do komisie zriadenej pri MsZ

10:37 BOD 7 Schválenie zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných org ánov právnických osôb založených mestom Martin

14:40 BOD 8 Aktuálne informácie o súdnom spore LS MH

22:33 BOD 9 Informatívna správa o výsledkoch kontrol

28:02 BOD 10 Dodatok k Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

34:36 BOD 11 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

38:30 BOD 12 Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zaradeniu Súkromnej materskej školy podľa pedagogiky Márie Montessori do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2017

42:30 BOD 13 Návrh dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Ul. Gorkého 33, Martin a návrh dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Ul. priehradná 11, Martin

44:45 BOD 14 Zámena nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobit ného zreteľa

49:47 BOD 15 Prenájmy nehnuteľného majetku

51:46 BOD 16 Nájom nehnuteľného majetku – pozemky pre výstavbu predajne LIDL Jahodníky, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

75:50 BOD 17 I nformatívna správa o činnosti Rady primátora mesta Martin pre seniorov a osoby so zdravotným post ihnutím za rok 201

78:35 BOD 18 Rôzne

132:15 BOD 19 Interpelácie poslancov

134:03 BOD 20 Záver

Copyright © 2009 design: TV Turiec, develop: Creative Solution