MsZ 27.3.2017

pridané: 27.03.2017

Loading the player...

Príspevky

0:00 http://www.martin.sk/materialy-mestskeho-zastupitelstva-konaneho-dna-27-3-2017/ds-1895/archiv=0&p1=20206

0:00 BOD 1 Otvorenie

8:57 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

10:22 BOD 3 Schválenie programu

11:40 BOD 4 Správa o plnení uznesení

12:02 BOD 5 Správa o plnení úloh VMČ

14:10 BOD 6 Aktuálne informácie o súdnom spore LS MH

38:07 BOD 7 Informatívna správa o činnosti a hospodárení MsP za r. 2016

40:26 BOD 8 Informatívna správa o výsledkoch kontrol

50:28BOD 9 Návrh zmeny krízového rozpočtu mesta Martin na rok 2017

68:48 BOD 10 Vyhodnotenie Koncepcie práce s mládežou mesta Martin na roky 2016 – 2021 za rok 2016

74:56 BOD 11 Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja športu mesta Martin na roky 2016 – 2021 za rok 2016

82:39 BOD 12 Návrh Dodatku č.3 k VZN č. 104 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mesta Martin

85:37 BOD 13 Návrh dodatku č.4 k VZN č.71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta Martin

87:41 BOD 14 Autoremedúra uznesenia MsZ č.15/17

90:02 BOD 15 Prenájmy nehnuteľného majetku

82:54 BOD 16 Návrh na schválenie nájmu, budúcej kúpy tenisového areálu a zmena nájomnej zmluvy č. 12/2002 uzatvorenej dňa 22.05.2002

96:26 BOD 17 Návrh na schválenie nájmu a budúcej kúpy nehnuteľného majetku v prospech spoločnosti LIDL v.o.s., Bratislava

104:21 BOD 18 Informatívna správa o vybavovaní sťažností, podnetov a petícií za r. 2016

109:15 BOD 19 Voľba člena ekonomickej komisie

stiahnutý z rokovania

109:15 BOD 20 Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Kultúrna scéna Martin

121:20 BOD 21 Rôzne

261:08 BOD 22 Interpelácie poslancov

269:38 BOD 23 Záver

Copyright © 2009 design: TV Turiec, develop: Creative Solution