MsZ 24.4.2017

pridané: 24.04.2017

Loading the player...

Príspevky

0:00 http://www.martin.sk/materialy-mestskeho-zastupitelstva-konaneho-dna-24-4-2017/ds-1899/archiv=0&p1=20206

0:00 BOD 1 Otvorenie

1:43 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

2:55 BOD 3 Schválenie programu

4:14 BOD 4 Správa o plnení uznesení MsZ

19:20 BOD 5 Správa o plnení úloh VMČ

20:01 BOD 6 Aktuálna informácia o súdnom spore LS MH

63:05 BOD 7 Informatívna správa o činnosti a hospodárení SŠZ mesta Martin za r. 2016

77:32 BOD 8 Informatívna správa o výsledkoch kontrol

85:02 BOD 9 Záverečný účet mesta Martin za r. 2016 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu mesta Martin za rok 2016: a) správa o finančnom plnení rozpočtu k 31. 12. 2016 b) tabuľková časť Tvorba a použitie peňažných fondov Návrh na finančné usporiada

100:02 BOD 10 Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu elokovaných pracovísk Súkromnej základnej umeleckej školy Ul. M.Haľamovej 21 v Martine do siete škôl a školských zariadení

Bod bol z rokovania stiahnutý

100:02 BOD 11 Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zaradeniu Súkromnej materskej školy „Ako u mamy“ do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2018

Bod bol z rokovania stiahnutý

100:02 BOD 12 Prenájom nehnuteľného majetku pre výstavbu športového centra pre SZĽH.

144:42 BOD 13 Rôzne

204:30 BOD 14 Interpelácie poslancov

207:25 BOD 15 Záver

Copyright © 2009 design: TV Turiec, develop: Creative Solution