Predvádzajúci mesiac máj 2024 Nasledujúci mesiac  
po ut st št pi so ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Relácia - Mestské zastupiteľstvo

MsZ 24.4.2017

0:00 http://www.martin.sk/materialy-mestskeho-zastupitelstva-konaneho-dna-24-4-2017/ds-1899/archiv=0&p1=20206

0:00 BOD 1 Otvorenie

1:43 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

2:55 BOD 3 Schválenie programu

4:14 BOD 4 Správa o plnení uznesení MsZ

19:20 BOD 5 Správa o plnení úloh VMČ

20:01 BOD 6 Aktuálna informácia o súdnom spore LS MH

63:05 BOD 7 Informatívna správa o činnosti a hospodárení SŠZ mesta Martin za r. 2016

77:32 BOD 8 Informatívna správa o výsledkoch kontrol

85:02 BOD 9 Záverečný účet mesta Martin za r. 2016 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu mesta Martin za rok 2016: a) správa o finančnom plnení rozpočtu k 31. 12. 2016 b) tabuľková časť Tvorba a použitie peňažných fondov Návrh na finančné usporiada

100:02 BOD 10 Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu elokovaných pracovísk Súkromnej základnej umeleckej školy Ul. M.Haľamovej 21 v Martine do siete škôl a školských zariadení

Bod bol z rokovania stiahnutý

100:02 BOD 11 Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zaradeniu Súkromnej materskej školy „Ako u mamy“ do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2018

Bod bol z rokovania stiahnutý

100:02 BOD 12 Prenájom nehnuteľného majetku pre výstavbu športového centra pre SZĽH.

144:42 BOD 13 Rôzne

204:30 BOD 14 Interpelácie poslancov

207:25 BOD 15 Záver

MsZ 27.3.2017

0:00 http://www.martin.sk/materialy-mestskeho-zastupitelstva-konaneho-dna-27-3-2017/ds-1895/archiv=0&p1=20206

0:00 BOD 1 Otvorenie

8:57 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

10:22 BOD 3 Schválenie programu

11:40 BOD 4 Správa o plnení uznesení

12:02 BOD 5 Správa o plnení úloh VMČ

14:10 BOD 6 Aktuálne informácie o súdnom spore LS MH

38:07 BOD 7 Informatívna správa o činnosti a hospodárení MsP za r. 2016

40:26 BOD 8 Informatívna správa o výsledkoch kontrol

50:28BOD 9 Návrh zmeny krízového rozpočtu mesta Martin na rok 2017

68:48 BOD 10 Vyhodnotenie Koncepcie práce s mládežou mesta Martin na roky 2016 – 2021 za rok 2016

74:56 BOD 11 Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja športu mesta Martin na roky 2016 – 2021 za rok 2016

82:39 BOD 12 Návrh Dodatku č.3 k VZN č. 104 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mesta Martin

85:37 BOD 13 Návrh dodatku č.4 k VZN č.71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta Martin

87:41 BOD 14 Autoremedúra uznesenia MsZ č.15/17

90:02 BOD 15 Prenájmy nehnuteľného majetku

82:54 BOD 16 Návrh na schválenie nájmu, budúcej kúpy tenisového areálu a zmena nájomnej zmluvy č. 12/2002 uzatvorenej dňa 22.05.2002

96:26 BOD 17 Návrh na schválenie nájmu a budúcej kúpy nehnuteľného majetku v prospech spoločnosti LIDL v.o.s., Bratislava

104:21 BOD 18 Informatívna správa o vybavovaní sťažností, podnetov a petícií za r. 2016

109:15 BOD 19 Voľba člena ekonomickej komisie

stiahnutý z rokovania

109:15 BOD 20 Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Kultúrna scéna Martin

121:20 BOD 21 Rôzne

261:08 BOD 22 Interpelácie poslancov

269:38 BOD 23 Záver

MsZ 20.2.2017

0:00 http://martin.sk/materialy%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonaneho%2Ddna%2D20%2D2%2D2017/ds-1889/archiv=0&p1=20206

0:00 BOD1 Otvorenie

0:06 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

2:04 BOD 3 Schválenie programu

3:01 BOD 4 Správa o plnení uznesení

5:21 BOD 5 Správa o plnení úloh VMČ

5:57 BOD 6 Doplňujúce voľby člena do komisie zriadenej pri MsZ

10:37 BOD 7 Schválenie zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných org ánov právnických osôb založených mestom Martin

14:40 BOD 8 Aktuálne informácie o súdnom spore LS MH

22:33 BOD 9 Informatívna správa o výsledkoch kontrol

28:02 BOD 10 Dodatok k Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

34:36 BOD 11 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

38:30 BOD 12 Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zaradeniu Súkromnej materskej školy podľa pedagogiky Márie Montessori do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2017

42:30 BOD 13 Návrh dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Ul. Gorkého 33, Martin a návrh dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Ul. priehradná 11, Martin

44:45 BOD 14 Zámena nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobit ného zreteľa

49:47 BOD 15 Prenájmy nehnuteľného majetku

51:46 BOD 16 Nájom nehnuteľného majetku – pozemky pre výstavbu predajne LIDL Jahodníky, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

75:50 BOD 17 I nformatívna správa o činnosti Rady primátora mesta Martin pre seniorov a osoby so zdravotným post ihnutím za rok 201

78:35 BOD 18 Rôzne

132:15 BOD 19 Interpelácie poslancov

134:03 BOD 20 Záver

MsZ 30.1.2017

0:00 http://www.martin.sk/materialy-mestskeho-zastupitelstva-konaneho-dna-30-1-2017/ds-1879/archiv=0&p1=20206

0:00 BOD 1 Otvorenie

0:20 BOD 2 Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice

2:01 BOD 3 Schválenie programu

5:48 BOD 4 Aktuálne informácie o súdnom spore LS MH

preložený bod

25:38 BOD 5 Správa o plnení uznesení

32:19 BOD 6 Správa o plnení úloh VMČ

35:25 BOD 7 Voľba nového člena MsR

71:38 BOD 8 Doplňujúce voľby členov do komisií zriadených MsZ (komisia ekonomická a komisia školstva a vzdelávania)

75:35 BOD 9 Schválenie zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov právnických osôb založených mestom Martin

stiahnutý z rokovania

75:35 BOD 10 Informatívna správa o výsledkoch kontrol

80:51 BOD 11 Prenájom nehnuteľného majetku mesta

127:07 BOD 12 Informatívna správa o činnosti mestskej školskej rady a výsledkoch výchovnovzdelávacieho procesu na školách zriadených na území obce za školský rok 2014/2015

133:28 BOD 13 Návrh Dodatku č.2 k VZN č.104, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin.

138:30 BOD 14 Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 51 o zriaďovaní školských obvodov na území mesta Martin

145:25 BOD 15 Návrh na zaradenie elokovaných pracovísk Základnej umeleckej školy Ul. P. Mudroňa 6, Martin do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 1.9.2017

147:39 BOD 16 Návrhy na udelenie verejných uznaní a ocenení mesta Martin v zmysle VZN č. 71 najlepším športovcom podľa štyroch kategórií: športovec roka, športový talent roka, športový kolektív roka a čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport za rok

150:17 BOD 17 Informácia o zmene organizačného poriadku MsÚ

159:22 BOD 18 Rôzne

217:00 BOD 19 Interpelácie poslancov a BOD 20 Záver

MsZ 20.1.2017

0:00 http://www.martin.sk/materialy-mestskeho-zastupitelstva-konaneho-dna-20-1-2017/ds-1871/archiv=0&p1=20206

0:00 BOD 1:Otvorenie

0:18 BOD 2 Voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

2:18 BOD 3 Schválenie programu

3:10 BOD 4 Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca a vyhlásenie MsZ o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát

5:56 BOD 5 Zloženie sľubu nového poslanca MsZ

10:37 BOD 6 Informácia o súčasnom stave a ďalšom postupe v súdnom spore LS MH.

26:02 BOD 7 Záver

MsZ 19.12.2016

0:00 MAteriály

http://www.martin.sk/materialy-mestskeho-zastupitelstva-konaneho-dna-19-decembra-2016/ds-1862/archiv=0&p1=20206

0:00 BOD 1 Otvorenie

Na začiatku bol kultúrny program

18:50 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

20:10 BOD 3 Schválenie programu

31:01 BOD 4 Plnenie uznesení

32:20 BOD 5 Personálne zmeny v Turvode

doplnený bod na návrh poslancaPetra Kašubu

67:11 BOD 6 personálne zmeny v MFPIC

doplnený bod na návrh poslancaPetra Kašubu

72:30 BOD 7 Plnenie uznesení z VMČ

75:14 BOD 8 Informácia o spore Lyžiarske stredisko Martinské hole

86:03 BOD 9 Zmena Štatútu organizácie Matra, n.o. – Dodatok č. 3 k Štatútu Matra n.o

88:54 BOD 10 Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin na roky 2016-2020 za školský rok 2015/2016

94:09 BOD 11 Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

96:30 BOD 12 Informatívna správa o výsledkoch kontrol

101:13 BOD 13 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

104:02 BOD 14 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

106:05 BOD 15 Informatívna správa o obsahu podaných petícií za II. polrok 2016

107:38 BOD 16 . Informatívna správa o dostavbe a výstavbe športovísk na území mesta Martin

bod bol stiahnutý z rokovania pri schvaľovaní programu

107:38 BOD 17 Návrh zmeny krízového rozpočtu - presun rozpočtových prostriedkov v rozpočte na r. 2016

109:46 BOD 18 Návrh Plánu práce MsR a MsZ na I. polrok 2017

115:07 BOD 19 Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dočasnej názvoslovnej komisie a voľba nového člena tejto komisie

116:32 BOD 20 Rôzne

132:06 BOD 21 . Interpelácie poslancov

132:25 BOD 22 Záver

MsZ 28.11.2016

0:00 Materiály

http://martin.sk/materialy%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonaneho%2Ddna%2D28%2Dnovembra%2D2016/ds-1858/archiv=0&p1=20206

0:00 BOD 1 Otvorenie

1:40 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie,určenie overovateľov zápisnice

6:14 BOD 3 Schválenie programu

19:08 BOD 4 Voľba hlavného kontrolóra mesta Martin

118:33 BOD 5 Správa o plnení uznesení

129:18 BOD 6 Správa o plnení úloh VMČ

129:54 BOD 7 Aktuálne informácie o súdnom spore LS MH

145:38 BOD 8 Informatívna správa o výsledkoch kontrol

178:35 BOD 9 Správa o hospodárení Matra n.o. za I.polrok 2016

184:00 BOD 10 Prenájmy nehnuteľného majetku

187:20 BOD 11 Návrh na prenájom nehnuteľného majetku - krytá plaváreň, letné kúpalisko - prípad hodný osobitého zreteľa

231:42 BOD 12 Návrh dodatku č.1 k VZN č.103 o organizovaní dopravy na území mesta Martin

235:50 BOD 13 Návrh zmeny krízového rozpočtu - presun rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2016

238:49 BOD 14 Návrh krízového rozpočtu mesta Martin na r.2017 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2017-2019

254:31 BOD 15 Návrh dodatku č.14 k VZN č.76 o miestnych daniacha miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

289:28 BOD 16 Návrh dodatku č.7 k VZN č.100 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Ma

295:55 BOD 17 Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR-zaradenie Elokovaného pracoviska Ul.priehradná 28, Martin ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Ul.priehradná 11, Martin azaradenie Elokovaného pracoviska Ul.Gorkého 31, Martin a

298:44 BOD 18 Rôzne

343:59 BOD 19 a BOD 20 Interpelácie poslancov a Záver

MsZ 24.10.2016

0:00 Materiály

http://martin.sk/materialy%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dzo%2Ddna%2D24%2Doktobra%2D2016/ds-1852/archiv=0&p1=20206

0:00 BOD 1 Otvorenie

0:00 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

1:25 BOD 3 Schválenie programu

2:30 BOD 4 Správa o plnení uznesení

3:00 BOD 5 Správa o plnení úloh VMČ

3:38 BOD 6 Aktuálne informácie o spore Lyžiarske stredisko Martinské hole

111:45 BOD 7 Návrh zmeny krízového rozpočtu mesta Martin na rok 2016

119:50 BOD 8 Správa o preskúmaní schváleného územného plánu zóny a potvrdenie platnosti - Územný plán zóny IBV Martin-Veľká Hora

132:27 BOD 9 Správa o preskúmaní a potvrdení platnosti územného plánu - Historické centrum - Pešia zóna

144:40 BOD 10 Informatívna správa o výsledkoch kontrol

167:45 BOD 11 Informatívna správa o činnosti Mestskej polície za I.polrok 2016

182:52 BOD 12 Návrh mestského operačného plánu zimnej údržby 2016/2017

188:58 BOD 13 Informatívna správa o rozpracovanosti investičných akcií mesta vrátane verejného obstarávania k 30.9.2016

196:16 BOD 14 Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie CR Turiec-Kremnicko za rok 2015

214:35 BOD 15 Informatívna správa o činnosti Kultúrnej scény Martin za I.polrok 2016

220:01 BOD 16 Informatívna správa o počte detí a žiakov v školách a školských zariadeniach zriadených na území mesta Martin v školskom roku 2016/2017

223:30 BOD 17 Návrh na autoremedúru uznesenia MsZ č. 64/2016 z 30.05.2016 - Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu elokovaných pracovísk Súkromnej základnej umeleckej školy Ul.M.Haľamovej v Martine do siete škôl a školských zariadení

225:40 BOD 18 Návrh Dodatku č.11 k VZN č.58 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach mesta Martin

227:40 BOD 19 Prenájmy nehnuteľného majetku

238:30 BOD 20 Prenájom nehnuteľného majetku - pozemok pre výstavbu LIDLA v JahodníkochLIDL

materiál stiahnutý predkladateľom

240:50 BOD 20 Zámer budúcej spolupráce medzi mestom Makarska ( CHorvátska republika) a mestom Martin ( Slovenská republika)

261:31 BOD 22 Rôzne

293:47 BOD 23 Interpelácie a BOD 24 Záver

MsZ 26.9.2016

0:00 Materiály na MsZ

http://martin.sk/materialy%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dzo%2Ddna%2D26%2Dseptembra%2D2016/ds-1846/archiv=0&p1=20206

0:00 BOD 1 Otvorenie

1:00 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

2:28 BOD 3 Schválenie programu

3:20 BOD 4 Správa o plnení uznesení

6:07 BOD 5 Správa o plnení úloh VMČ

6:48 BOD 6 Aktuálne informácie o spore LS MH

25:57 BOD 7 Informatívna správa o výsledkoch kontrol

30:36 BOD 8 Pravidlá kontrolnej činnosti ÚHK mesta Martin

36:08 BOD 9 Predkladacia správa k zadaniam a doplnkom č.6 ÚPN SÚ Martin

50:25 BOD 10 Správa o finančnom plnení rozpočtu mesta Martin za I.polrok 2016 a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Martin za I.polrok 2016

55:11 BOD 11 Návrh zmeny krízového rozpočtu-zvýšenie príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Martin na rok 2016

62:20 BOD 12 Návrh dodatku č.1 k VZN:109,110,111,112 - prevádzkový poriadok pohrebísk

64:29 BOD 13 Prenájmy nehnuteľného majetku

67:49 BOD 14 Schválenie nadobudnutia vlastníctva nehnuteľného majetku

69:28 BOD 15 Návrh na zmenu nájomných zmlúv

72:30 BOD 16 Návrhy na udelenie verejných uznaní a ocenení v zmysle VZN č.71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení

74:45 BOD 17 Vyhodnotenie cieľov Komunitného plánu služieb mesta Martin k 31.8.2016

78:53 BOD 18 Návrh dodatku č.13 k VZN č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

87:36 BOD 19 Rôzne

125:33 BOD 20 Interpelácie poslancov, Záver

MsZ 22.8.2016

0:00 Materiály na zastupiteľstvo 22.8.2016

http://martin.sk/materialy%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dzo%2Ddna%2D22%2Daugusta%2D2016/ds-1842/archiv=0&p1=20206

3:00 BOD 1 a 2 Otvorenie, voľba návrhovej komisie

4:45 BOD 3 Schválenie programu

8:35 BOD 4 Správa o plnení uznesení

18:18 BOD 5 Správa o plnení úloh VMČ

19:55 BOD 6 Informatívna správa o výsledkoch kontrol

25:43 BOD 7 Správa o činnosti a hospodárení Kultúrnej scény za r.2015

30:45 BOD 8 Správa o prehodnotení cien prenájmu hrobových miest

38:35 BOD 9 Návrh dodatku k VZN mesta Martin č.71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení

43:36 BOD 10 Návrh na zverenie majetku mesta do správy ZŠ Ul.Jahodnícka v Martine a návrh dodatku č.2 k Zriaďovacej listine ZŠ Ul.Jahodnícka v Martine

46:44 BOD 11 Návrh na autoremedúru uznesenia MsZ č. 52/16 zo dňa 22.4.2016

53:03 BOD 12 Návrh zmeny rozpočtu - zvýšenie krízového rozpočtu Mesta Martin na rok 2016 o použitie návratnej finančnej výpomoci z MF SR na výkon samosprávnych funkcii mesta

56:25 BOD 13 Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Martin na volebné obdobie rokov 2017-2022j

59:01 BOD 14 Dohoda o ustanovení družobných vzťahov a spolupráce medzi mestom Balašicha v Moskovskej oblasti (Ruská federácia) a mestom Martin (SR)

65:20 BOD 15 Prenájmy nehnuteľného majetku

73:46 BOD 16 Zverenie majetku do správy ZŠ Aurela Stodolu

75:10 BOD 17 Informácia o obsahu podaných petícií za I.polrok 2016

77:32 BOD 18 Návrh Dodatku č.10 k VZN č.58 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Martin

92:22 BOD 19 Voľba prísediacich Okresného súdu v Martine na volebné obdobie rokov 2016-2020

95:50 BOD 20 Správa o priebehu súdneho sporu a exekúcie

doplnený bod programu - podal poslanec Peter Vons

101:10 BOD 21 Rôzne

171:15 BOD 22 a 23 Interpelácie a Záver


Nájdených 13 záznamov
Zobrazené 1 až 10
« 12 » [2]

Copyright © 2009 design: TV Turiec, develop: Creative Solution